“Gulyás-ügy”: pro és kontra, ami eddig elhangzott

Csepel.info összefoglaló

A nagy figyelmet felkeltő “Útilaput kötnek Gulyás talpára?” cikkünk után alábbiakban összefoglaljuk, hogy Gulyás G. Gábor, a Budapesti Ügyvédi Kamarából kizárt csepeli MSZP-s politikus, önkormányzati képviselő ügyében mi hangzott el eddig szóban és írásban.

Az idézett szövegeket a politikus honlapjáról, a csepeli önkormányzat testületi üléseinek jegyzőkönyveiből és a Csepel.info-n hozzászóló “rokkantnyugdíjas” által leírtakból, időrendi sorrendbe rakva másoltuk ki. (Ez alapján viszont Gulyást furcsamód kétszer is ki kellett zárni a Kamarából: először 2007-ben majd 2009-ben.)

1. A 2007-es testületi ülések jegyzőkönyvei

2007. januárjában majd 2007. februárban is szóba került a politikus kizárása a csepeli önkormányzat képviselő-testületének ülésein. 2007. januárjában a politikus már elhagyta az üléstermet annál a napirendi pontnál, ahol a kizárásának okait tudakolta a Fidesz-KDNP frakció, egy hónappal később azonban maga válaszolt a “vádakra”. Az alábbiakban ennek a két ülésnek a jegyzőkönyveiből idézünk.

– Tájékoztató kérése dr. Gulyás Gábor jogi helyzetéről (2007. 01. 23.)

Gárday Balázs:

Dr. Gulyás Gábor távollétében – mivel közérdekről van szó, a testületre is tartozik –, Tóth Mihálytól most, vagy a következő testületi ülésre kér tájékoztatást arról, igaz-e, hogy a képviselő urat kizárták az Ügyvédi Kamarából? Tudomása szerint, a kizárás alapja súlyos büntetőjogi eljárás, amiről a Képviselő-testületnek tudnia kell. Azt kérdezi, folyik-e büntetőjogi eljárás dr. Gulyás Gábor ellen? Miért zárták ki a kamarából?

Tóth Mihály:

Úgy gondolja, a képviselő úr jelenléte nélkül nem illene róla beszélni, de nincs akadálya a probléma megvitatásának. Tudomása szerint, nem büntetőjogi eljárásról van szó, hanem munkaügyi jellegű ügyről, az Ügyvédi Kamarából való kizárás munkajogi eljárás keretei között történik. Megemlíti, dr. Gulyás Gábor jelenleg más területen dolgozik. Kijelenti, büntetőeljárásról nem tud.

– dr. Gulyás Gábor képviselő úrral kapcsolatos észrevétel (2007. 02. 20.)

Gárday Balázs:

Utal arra, az előző testületi ülésen felvetett problémájára a polgármester úr önhibáján kívül nem megfelelő tájékoztatást adott. Felolvas egy jogszabály részletet:

„Ügyvédi tevékenység felfüggesztése, 54. § 1. bekezdés:
Az első fokú fegyelmi tanács az ügyvéd tevékenységének gyakorlását felfüggeszti, ha
a.) ellene olyan szándékos bűncselekmény elkövetése miatt emelt vádat az ügyész, amelynek büntetési tétele három évi szabadságvesztésnél súlyosabb.
b.) felfüggesztés a fegyelmi vétség súlyosságára való tekintettel indokolt.

Mi számít fegyelmi vétségnek, 37. §:
Fegyelmi vétséget követ el az az ügyvéd:
a.) aki az ügyvédi tevékenység gyakorlásából eredő jogszabályban, illetve az etikai szabályzatban meghatározott kötelezettségét vétkesen megszegi, vagy
b.) akinek az ügyvédi tevékenységen kívüli vétkes magatartása az ügyvédi kar tekintéjét csorbítja.

Büntetések, 38.§:
A fegyelmi vétséget elkövető ügyvéddel szemben kiszabható büntetések a következők:
a.) megrovás
b.) pénzbírság
c.) a kamarából való kizárás.”

Úgy gondolja, ez utóbbi c.) pont a legsúlyosabb szankció. Azt kérdezi dr. Gulyás Gábortól, igaz-e az, hogy január elején rendbírságot szabtak ki rá, illetve, hogy a be nem fizetés miatt elő akarták állítani?
Véleménye szerint, nagyon fontos problémáról van szó, mivel a testület képviselőinek morálját
nagyban meghatározza, és azt is, hogy – párttól függetlenül – milyen kép alakul ki róluk.

Dr. Gulyás Gábor:

Felháborítja, és aljasságnak tartja, hogy ráérő idejükben a FIDESZ-es képviselők az ő magánéletével foglalkoznak. Kihangsúlyozza, azt kívánja Gárday Balázsnak, soha ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy önhibáján kívül, három gyerekkel, tengersok adóssággal úgy függesszék fel a
munkavégzésének lehetősége alól, hogy abban neki semmiféle hibája nincsen.

Ismerteti az előzményeket:

Köztudott, hogy évekkel ezelőtt létrehozott egy jogvédő szervezetet, amiben az igazságszolgáltatás, a bírói kar, és az Ügyvédi Kamara tevékenységét vitatta. Ennek következménye volt az, hogy nem kívánatos személy lett bizonyos igazságszolgáltatási körökben. Amikor az ügy elkezdődött, néhány ismertebb kollegáját kérte fel, hogy segítsen ebben az ügyben, különben kénytelen lesz sajtóhoz, illetve nemzetközi fórumokhoz fordulni. Ők akkor ezt megtették.

2006-ban az ügyvéd kamarai választásoknál, nyíltan, Bárándy Péter elnökjelöltsége mellett
kampányolt, amit végül nem Bárándy Péter nyert meg. Ettől kezdve indult be az a sorozat, amit Gárday Balázs cinikusan, ellene állandóan előterjeszt.

Kijelenti, a képviselő úr által elmondottak igazak, azonban felhívja a figyelmet arra, Gárday Balázs
nem tudhatja pontosan melyek azok az okok, ami miatt őt kizárták. Leszögezi, nem bűntető ügyről van
szó. Véleménye szerint, az ügyvédi tevékenysége, amit egyéni vállalkozóként végez, egyáltalán nem közügy, senkinek nem okozott anyagi kárt. Megjegyzi, csak azokat az ügyvédtársait zárták még ki a kamarából, akikkel együtt dolgozott a szervezetben. Természetesen bíróság útra viszi az ügyet. Hangsúlyozza, jelenleg jogtanácsosként dolgozik, aminek előfeltétele, hogy büntetlen előélete legyen. Kéri, a jövőben ne foglalkozzanak a problémáival.

A rendbírsággal kapcsolatban elmondja, valószínűleg a rendőrkapitánynál vizsgálatot fog
kezdeményezni, mivel a személyiségi jogait sértették meg azzal, hogy kiszivárogtatták az ügyet. Kifejti, 2005. elején egy bírónő rendbírsággal sújtotta, amit megfellebbezett. Nyolcvanezer forintról a
másodfokú eljárás levitte az összeget húszezer forintra. Tény az, hogy ezt a pénzt elfejtette befizetni,
ő a hibás abban, hogy ez az ügy elfajult. A kézbesített felszólítást követően, tavaly decemberben
befizette a bírságot. Bízik abban, hogy ezt a témát is levehetik a napirendről.”

2. A Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa Határozata 2009. február 23-án

A kamarai határozatot e-mailben “fújta be” a szél a szerkesztőségünkbe. A nagyításhoz kattintson!

1. oldal

2. oldal

3. oldal

4. oldal

3. Gulyás Gábor közleménye

Gulyás Gábor a kizárását eredményező esetről írta a honlapján, 2009. május 7-én:

“Mostanában személyem sok támadást kapott több oldalról is. Persze az igazságot és a hátteret nem ismeri senki , de az nem baj , hiszen egy MSZP-s képviselőbe lehet belerúgni. Azoknak írom ezt a néhány gondolatot, akik képesek és hajlandóak gondolkodni és nem csak a politikust , hanem az embert is látni egy ügyben.

2003-ban néhány ügyvéd barátommal megalapítottuk a Magyar Ügyvédek Érdekvédelmi Szervezetét. Azonnal éles támadásokat kaptunk mindenhonnan , holott amit mi írtunk , állítottunk azt – a mai “divattól “eltérően – nem sunyi módon , névtelenül tettük , hanem (bízva a demokráciában) nevünket, arcunkat is vállalva , ügyeket is megnevezve (ugyanezeket Dr. Kende Péter csak 2006-ban kezdte leírni, majd még néhány neves személyiség , ügyvéd kolléga is írt ezen visszásságokról könyvet, cikket stb. , még egy bíró úr is hasonló nézeteket vallott , amiért persze őt is elérte a “sors keze”).

Ez után indult be a bennünket érintő fegyelmi határozat -sorozat , melynek az lett a vége , hogy mások mellet engem is ki zártak a Kamarából.Nem mondom , hogy nem voltam hibás , de aki csak egy kicsit is ismeri a BÜK fegyelmi gyakorlatát az tudja , hogy hogyan zajlik le egy fegyelmi eljárás…. Ez 2006-ban történt.

A sokak által említett ügy 2004-ben történt ,amikor egy megnyert perben a pervesztes fél kérte ügyfelem bankszámlaszámát ,mert sürgősen utalni szerette volna a pénzt. Én kértem a munkatársnőmet , hogy adja meg a letéti számlaszámomat, arra utalhatják a pénzt , amit majd átadok ügyfelemnek. Sajnos hibáztam ,mert a kolléganőm (a három ..Banknál vezetett számlám közül) a magán számlámat adta meg, amit én nem észleltem. Olyannyira nem , hogy azon a számlámon nem nagyon volt forgalom , így nem követtem figyelemmel annak kimutatásait.

Az utalás 2004. októberében történt meg , a pénzt az APEH 2004 decemberében inkasszózta le (persze , erről sem értesítettel előre…). Gondolom, az látszik , hogy egy sikkasztó nem hagyná a pénzt ennyi ideig a számlán. Mivel a megítélt összeget – tévesen – a letéti számlámra vártam , tényleg azt állítottam a károsultnak, hogy nem jött meg a számlámra a pénz ( de nem találtam különösnek , hiszen az ítélet nem volt jogerős). Mikor először megkeresett a károsult , én elmentem hozzá és beszéltem vele.

A banknál hiába kértem számlakimutatást , nem tudták kiadni ,mert akkor volt átépítés alatt , nem tudtam semmit az utalás időpontjáról, nagyságáról. Miután a károsult feljelentett a rendőrségen már nem gondoltam , hogy értelme lenne bármiféle megbeszélésnek.

Az elévülés miatt hiába fellebbeztem meg a számomra kedvező (“elévülés miatti nem büntethetőség”) elsőfokú ügyészségi határozatot (nem akartam , hogy az legyen az ügy vége , hogy csak az elévülés miatt nem vagyok bűnös), a másodfok is azt mondta, hogy az elévülés miatt nem lehet további nyomozati cselekményeket folytatni. Viszont az elsőfok határozatának első és utolsó bekezdése közötti összes bekezdését hatályonkívül helyezte-elfogadván érvelésemet és okfejtésemet.

Régi csepeli család tagjaként -nagyapám és édesapám is itt élt , itt van eltemetve ebben a kerületben- , szocialistaként és képviselőként , emberként sem tennném meg , hogy bárkinek is szánt szándékkel kárt okozzak. Hibáztam (még ha nem is közvetlenül én , de a munkatársam hibájáért is nekem kell vállalni a felelősséget), amiért megkaptam a büntetésemet. Amit akkor a jogvédő szervezet alapítójaként , vezetőjeként tettem , írtam , mondtam vállalom ma is, pedig háromgyerekes apaként nem egyszerű időszak volt a 2006,2007-es év családom és jómagam számára.

Rólam mindenki azt mond , gondol ,ír amit akar -de a családomat és főleg a gyerekeimet nem engedem belekeverni semmibe. Kérek mindenkit , hogy gondoljon a saját helyzetére és vegye figyelembe , hogy neki is van családja ,akit félt és ő is kerülhet olyan helyzetbe , hogy legjobb szándéka ellenére is rosszul jön ki bármilyen ügyből. Gulyás Gábor”

4. A 2009. május 14-i testületi ülés jegyzőkönyve

A csepeli önkormányzat május 14-i ülésén Ábel Attila képviselő kérdezte Gulyás G. Gábort a kizárás okairól. Az alábbiakban a jegyzőkönyv ide vonatkozó érdemi része:

“Információkérés dr. Gulyás Gábortól
(szó szerint került megírásra)

Ábel Attila:
Köszönöm a szót. Tisztelt Képviselő-társaim! 2007. elején értesültünk arról, hogy egyik képviselő-társunk, Gulyás Gábor ügyvédet kizárták a Budapesti Ügyvédi Kamarából. Akkor, mivel a kizárásnak rendkívül súlyos előzményei lehetnek, többek között büntető jogi előzményei, ezért testületi ülésen képviselő-társam Gárday Balázs tett fel kérdést, a kizárás okairól. Ugyanis ebben az esetben nem magánügyről, hanem közügyről van szó, lévén Gulyás Gábor nem csak egy ügyvéd, vagy magánember, hanem közszereplő is.

Akkor polgármester úr válaszolt először, és elmondta, hogy tudomása szerint nem bűncselekményről van szó, hanem munkaügyi problémák állnak a kizárás hátterében. A következő testületi ülésen pedig Gulyás Gábor válaszolt a kérdésre, és ő is elmondta, hogy nem büntető ügyről van szó, hanem ügyvédi tevékenysége, amit egyéni vállalkozóként végez, ezzel kapcsolatos, senkinek nem okozott anyagi kárt.

Az elmúlt héten többen is kaptunk olyan információt ímélben, és az interneten is lehetett olvasni, hogy ez az ügy folytatódott, és az információ alapján nem munkaügyi problémáról van szó a háttérben, hanem sikkasztásról, még akkor is, ha esetleg ez az ügy az óta elévült büntetőjogilag.

Ugyanakkor erkölcsileg és etikailag egy közszereplő esetében azt gondolom, hogy elévülésről ilyen esetben szó nem lehet. A következő ok miatt szólaltam fel. Azt szeretném, ha tiszta vizet öntenénk a pohárba, és az ügyvéd úr előállna azokkal az okokkal, amik a kizárásához vezettek. Köszönöm szépen.

Tóth Mihály:
Azt gondolom, hogy ezt nem a mai testületi ülésen fogjuk megtenni. A képviselő-testület tagjainak joga van személyes megtámadtatás útján, személyes megtámadtatásból adódóan természetesen reagálni minden kérdésre. Fölteszem a kérdést dr. Gulyás Gábor úrnak, most kíván-e válaszolni, vagy nem.

Dr Gulyás Gábor:
Igen.

Tóth Mihály:
Akkor a következőt kérdezem. Nyilvános ülés keretei között képviselő-társam kíván válaszolni. A következőt kérem, hogy röviden. Képviselő-társamé a szó.

Dr. Gulyás Gábor:
Polgármester úr! Köszönöm.

Azért kívánok nyilvános ülésen válaszolni, mert akkora fokú aljasságot, gerinctelenséget és jellemtelenséget, amit a FIDESZ frakció egyes tagjai megengednek maguknak, azt egyszerűen nem lehet elviselni. Tehát az a csúsztatás, az a jó hírnévrontás, és mindenféle sejtetés, amit most éppen Ábel Attila elkövetett, erre már egyszerűen nem tudok mit mondani.

De így van, öntsünk tiszta vizet a pohárba, ha képes felfogni persze azt, amit én most el fogok mondani. Ugye nagyon helyesen és a FIDESZ stílusának és taktikájának megfelelően ismét elmondta, hogy mi történt velem.

Hát ez ugye eddig is mindenki előtt ismert volt. Én már egyszer elmondtam, tudom, hogy csak a FIDESZ oldalon ülnek olyan emberek, akik soha nem hibáztak, szentéletűek, és abszolút hibátlanok.

Én egyszerű csepeli proli gyerek vagyok, én nem vagyok ilyen. Hibáztam. Akkor is elmondtam, megkaptam érte a büntetésemet. Kizártak a kamarából. Azt, hogy miért, meg miért nem, az egy más kérdés.

Csak tájékoztatni szeretném a más magánéletében és remélem nemsokára már a kukámban is turkálni fogó FIDESZ-es képviselő-társaimat, hogy jelen pillanatban, folyamatban van jó néhány ügyemben új eljárás iránti kérelem, mivel erre lehetőség van, és nagy valószínűséggel ezek sikerre fognak vezetni. Abban a pillanatban teljesen más lesz a jogi helyzet. De mindegy, ez még a jövőre várat.

Addig, amíg ez a kamarai elnökség van, addig úgysem számítok sok sikerre. Jövőre a tisztújítás után nagy valószínűséggel korrekt eljárás keretében fogják felülvizsgálni a velem szemben korábban hozott fegyelmi döntéseket. Azért hangsúlyozom, hogy fegyelmi döntéseket, mert amiről Ábel Attila képviselő úr beszélt, az fegyelmi eljárás volt. És amiről most beszél, az is fegyelmi eljárás.

Tehát azt senki nem állította, akár mennyire is úgy tűnnek a tények, hogy én sikkasztottam.

Én hibáztam, egész pontosan a kolléganőm írta le azt a bizonyos számlaszámot, ami elírásra került. Az én hibám az, hogy én ezt nem ellenőriztem, ez tény és való. És utána ennek következményeit vittem egy jó darabig. De a döntés, amiről Ábel Attila beszél, az egész pontosan idén valamikor március, áprilisban történt, tehát semmi köze nem lehet a 2007-es ügyhöz.

Tehát ha már legalább hazudik, sároz. És ugye éppen Szuhai Erika, képviselő-asszony beszélt arról, hogy gyerekeket hogyan kell védeni. Hát ennyit a FIDESZ álságos politikájáról. Nem számítanak emberéletek, nem számítanak becsület, nem számít az, hogy három gyerekem van, nem számít, hogy itt nőttem föl, hogy hogy az egész életemet Csepelre tettem föl.

Leszarjátok, ez az őszinte véleményem. És egyszerűen nem, tehát nem tudtok már olyan szintre lemenni, amit ne tudnék elképzelni. Nem azért, elmondtam, hibáztam, leírtam a saját honlapomon is. Mit akartok még? Szóval, ennyire kell nektek a hatalom, vagy vagy mi az, ami ennyire fontos nektek?

Én hazamegyek mindennap a családomhoz, én kimegyek az utcára, és a választóim, akármit is csináltok, akkor is kedvelnek, akár mit fogtok mondani. Azért mondtam most is, én kimerek állni a nyilvánosság elé, és itt fogom elmondani, nyílt ülésen, mert nincs titkolnivalóm. Ha lenne, akkor sunnyognék, de nem kell sunnyognom.

Én elmentem ahhoz az idős úriemberhez, aki ezt az egész kalamajkát okozta. Beszéltem vele. Nagy valószínűséggel az, akinek vaj van a fején, az nem tette volna. A másik. Azt mondod, hogy sikkasztás. Igazad van. Elutaltatom magamnak a pénzt októberben, és egészen hagyom decemberig a számlámon rohadni a pénzt. Miközben azért sikkasztok el kettőszáznegyvenezer forintot, mert anyagi gondjaim vannak, ugye? Teljesen logikus lépés. Csak ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen.”

5. “Rokkantnyugdíjas” hozzászólása a Csepel.info fórumán

Az alábbi hozzászólást 2009. szeptember 30. 19:18-kor jegyezték be az “Útilaput kötnek Gulyás talpára?” cikkünk fórumán:

“Admin által belinkelt idézetekre reagálnék az IGAZSÁGGAL:

Dr. Jakab által említett sikkasztási ügy története:
2003.-2004. évben volt egy peres ügye egy idős, rokkantnyugdíjas embernek, melyben ügyvédként felkérte dr. G.G.G. – akkor még – csepeli ügyvédet, hogy képviselje. Nagy hibát követett el! Ugyanis, a per folyamán – 2004. évben – dr. G.G.G. eltulajdonított tőle egy bizonyos összeget.
Dr. G.G.G. a saját, magán lakossági folyószámlaszámát adta meg az alperesnek (nem a letéti számlaszámot, mint más becsületes ügyvéd), hogy a bíróság által I. fokon megítélt összeget oda utalják. A megítélt pénzt Dr. G.G.G. nem adta át, és nem utalta tovább rokkantnyugdíjasunk részére, megtartotta magának.
Továbbá arról is „elfelejtette” tájékoztatni dr. G.G.G. a rokkantnyugdíjas embert, hogy volt még két tárgyalás II. fokon, és a Legfelsőbb Bíróságon is. Mivel a Legfelsőbb Bíróság a rokkantnyugdíjast hozta ki pervesztesként, kötelezte, hogy fizesse vissza az alperesnek az összeget, melyet korábban már átutaltak.
Miután fentiek a rokkantnyugdíjas tudomására jutottak, felkereste dr. G.G.G. ügyvédet, aki azt a választ adta, hogy ne foglalkozzon a dologgal. Nem is foglalkozott, mert ha nem Ő kapta a pénzt, hanem az ügyvéd, akkor dr. G.G.G.-nek is kell visszautalni, aki ezt nem tette meg.

(Dr. G.G.G által – korábban – védekezésül felhozott okok, értelmes ember számára nevetségesek. Pl. Kolléganő hibázott?! Kolléganőnek mi köze a saját bankszámlaszámához? Gyorsan kellett számlaszámot megadni? Ha nem lett volna gyors, elrepül a papír? Ezen adatokat írásban kell megadni a másik félnek! Átépítették a bankot? Az egész országban egyetlen ilyen bank volt? Éppen lebombázták, újjáépítették? Ugye ez csak vicc??) Az APEH leinkasszózta a pénzt, nem értesítette? A bank értesítette az inkasszóról, az biztos! Stb, stb. Lássuk be emberek. Ezek a kifogások hihetetlenek, ésszerűtlenek, életszerűtlenek, és ellentmondásosak!?)
2007. júniusától, 2008. augusztusáig bírósági végrehajtást foganasítottak a rokkantnyugdíjas emberrel szemben. Így rezsire, megélhetésre, és elhagyhatatlan gyógyszereire maradt havonta, 14-18 ezer Ft!!! Köszönhetően dr. G.G.G. csepeli ügyvédnek!!!
A károsult, 2007. novemberében feljelentést tett a XXI. ker. Rendőrkapitányságon dr. G.G.G. ellen, lopás bűntette miatt.
Az Ügyészség határozatában megállapította a sikkasztás tényét, de a bűncselekmény elévülése miatt a nyomozást megszüntette. Csak pár nap eltérés volt a bűntett elkövetése, és a feljelentés elévülési határideje között. (Nem ismerem a magyar jogrendszert, de kérdem én: attól az időponttól számítják az elévülést, amikor a bűncselekményt elkövették, vagy attól az időponttól, amikortól a sértett tudomására jut a dolog?!
Rokkantnyugdíjasunk többször próbálta felvenni a kapcsolatot dr. G.G.G. ügyvéddel. Sikertelenül! Az irodáját megszüntette, többszöri megkeresésére egyetlen egyszer reagált. Megjelent a sértett félnél, és 2 percet áldozott a drága idejéből, miután a polgármester – akin keresztül sikerült elérni – utasította erre. Még elnézést sem kért tettéért, nem zavarta az a tény sem, hogy az általa okozott anyagi kár miatt rokkantnyugdíjasunk egészségügyi állapota is rohamosan romlott!
Miután többszöri sikertelen próbálkozás után nem sikerült rendezni az ügyet, rokkantnyugdíjasunk bejelentést tett a Budapesti Ügyvédi Kamaránál. A BÜK „SZÁNDÉKOS FEGYELMI VÉTSÉG MIATT” KIZÁRTA DR. G.G.G.-T SORAIBÓL!!!
Ez sem volt elég ahhoz, hogy az ügyvéd lelkiismerete megszólaljon. Ezért polgári pert indított nyugdíjasunk, dr.G.G. G – fegyelmivel kizárt volt ügyvéd – ellen, amit jogerősen megnyert nyugdíjasunk.
Dr. G.G.G. sem a BÜK tárgyaláson, sem a polgári peres tárgyaláson nem jelent meg. Valószínűleg, számos közéleti feladata nem tette lehetővé, hogy részt vegyen egy számára érdektelen tárgyaláson. Arra, pedig végképp nem „vetemedett”, hogy a bíróság által megítélt összeget megfizesse!
Kérdem én. Ha G.G.G. nem csak, mint ügyvéd tevékenykedett, hanem mint önkormányzati képviselő, EFUS tag, területi brókerigazgató, T-Block Security Kft. ügyvezető igazgatója, stb., akkor miért nem tudta visszaadni a rokkantnyugdíjas részére a pénzt???

A kérdés lehetne költői is: Milyen ember dr. G.G.? Hogyan tud nap, mint nap az emberek, a családja szemébe nézni? Hogyan tud a gyermekeinek tisztességet, becsületességet tanítani??? Hogyan tud szocialista párttagként feddhetetlen, hiteles lenni, hogyan tudja Magyarországot képviselni külföldön, amikor egy idős, beteg embert lopott meg, súlyosbítva ezzel életét, egészségét??? Mire vetemedik még dr. G.G.? Féltse az ember a testi biztonságát is ezek után?
Talán törvényen, emberi normákon felülinek érzi magát? Ki adja alá azt a bizonyos lovat?

Holnapján ezt írta: „azoknak írom ezt a néhány gondolatot, akik képesek és hajlandóak gondolkodni és nem csak a politikust , hanem az embert is látni egy ügyben.”
Rajta kívül – véleményem szerint- minden gondolkodó ember, az „EMBERT” nézni elsősorban, aztán csak a politikust!
„háromgyerekes apaként nem egyszerű időszak volt a 2006,2007-es év családom és jómagam számára. Rólam mindenki azt mond , gondol ,ír amit akar -de a családomat és főleg a gyerekeimet nem engedem belekeverni semmibe. Kérek mindenkit , hogy gondoljon a saját helyzetére és vegye figyelembe , hogy neki is van családja ,akit félt és ő is kerülhet olyan helyzetbe , hogy legjobb szándéka ellenére is rosszul jön ki bármilyen ügyből. Gulyás Gábor”

dr. G.G.G! Háromgyerekes apaként nem jutott eszébe, hogy a rokkantnyugdíjas életét miként lehetetleníti el, miként súlyosbítja betegségét, életét, hogy neki is lehet családja????

Megteheti, de tájékoztatom dr. G. G! AZ EMBEREK NEM HÜLYÉK, NEM LEHET ŐKET FÉLVÁRRÓL VENNI! ….és már a mesékben sem hisznek!

Dr. G.G. fegyelmivel kizárt, volt ügyvéd! A honlapján található mottóját haladéktalanul távolítsa el, mert nevetésre ingerlő!

Dr. G. G.! A kérdés NEM költői:
ÖT ÉV ELTELTÉVEL, MIKOR KÍVÁNJA ADÓSSÁGÁT RENDEZNI???”

Csepel.info

A Gulyás-botrányhoz kapcsolódó cikkek időrendben:

Valóban kizárták a politikust az ügyvédi kamarából

Útilaput kötnek Gulyás talpára?

“Gulyás-ügy”: pro és kontra, ami eddig elhangzott

Az MSZP büszke Gulyásra

Szív, érszűkület és cukorbeteg rokkantnyugdíjast lopott meg az MSZP-s politikus

Ismét várják a bejelentést

Az MSZP büszkén kiállt sikkasztó képviselője mellett

Borka-Szász Tamás frakcióvezető álláspontját hét végére ígérte

Borka-Szász Tamás és Szenteczky János válasza a Fidesz-KDNP nyílt levelére

Túl sok az ellentmondás az MSZP-s közleményekben

Ismét megvédte Gulyást az MSZP

A csepeli Fidesz-KDNP nem vesz részt az önkormányzat megemlékezésén

Elhallgattatta a csepeli cenzúra a Gulyás-botrányt

Gulyás mégis búcsúzott az MSZP frakciótól

Szenteczky János bocsánatot kért Gulyás Gábortól

Az elévülés miatt nem vizsgálhatta tovább az ügyészség Gulyás Gábor tettét

50 hozzászólás ““Gulyás-ügy”: pro és kontra, ami eddig elhangzott” bejegyzésre

 1. Laja szerint:

  “Gyönyörű” történet, csak sajnos miért nem lepődök meg?
  Ez az igazi szocialista mentalitás!
  Várom a következményeket.

 2. Attila szerint:

  Fejéről is sugárzik, hogy egy tetű!

 3. Vica szerint:

  Nem értem, hogy az MSZP miért tartogat, tűr el és támogat a sorai között ilyen és hasonló mentalitású férgeket… Ilyen rossz lenne az alapanyag, akik közül válogathatnak??? Miért lehet szabad lábon még mindíg olyan ember, aki sorozatosan több embert megkárosított? Hogyan lehetséges, hogy a közembert apró figyelmetlenségében elkövetett szabálysértésért hatalmas pénzbírságokra ítélik, s ha nem tudja a szerencsétlen befizetni, közmunkára, vagy börtönbe küldik, aki pedig a közembert meglopja, évekig rögög a markában, s degeszre tömi a zsebét a pártkasszából, az UNIÓ-ból származó jövedelmeiből és az egyéb bevételeiből.
  Igazságszolgáltatás? … és mennyi idő alatt? Jól el kell húzni az időt a kifizetéssel, amíg a T. 3G kimenti a vagyonát a 3gy nevére, hogy ne legyen miből kifizetni a károsultakat, esetleg amíg ne adj’ isten az általa megkárosított, gyógyszerét kiváltani nem tudó beteg ember a felhő széléről figyeli majd az ügyeskedését? Igazságszolgáltatás… mit jelent ez a szó? Vagy attól függ, honnan nézzük, kire vonatkozik?

 4. Vica szerint:

  Jól emlékszem? A Rokkantnyugdíjas nyugdíjából került levonásra a részére első fokon megítélt, majd másod fokon elvesztett 200e Ft, amit a T3G folyószámlájára utaltak, amit a Rokkantnyugdíjas sohasem látott egyetlen pillanatra sem? Valyon ki rendelkezett arról, hogy ezt az összeget annak a nyugdíjából kell visszavonatni, aki meg sem kapta? Az illető nem tudta esetleg az előzményeket, vagy úgy gondolta, előbb kapja meg a pénzét ez az ez ügyben vétlen 3.fél, mintha attól próbálnák bevasalni, akinél van. Pereskedjen csak a Rokkantnyugdíjas…

 5. Angyalka szerint:

  Ép pedig azt nem értem…(politikamentesen)

  ha 3g vétlen lenne a sikkasztás ügyében, és csak a feledékenységének, trehányságának lehetne betudni az egészet, akkor az lett volna az első dolga, hogy visszaadja azt a pénzt, amivel öt éve tartozik………
  Zöldséget beszélni utána is ráért volna…..

  (Mellesleg milyen alpári stílust enged meg magának egy testületi ülésen?! Ez így normális?)

 6. Vica szerint:

  Szerintem 5 év alatt néhányan néhányszor figyelmezették arra, hogy véletlenül elfelejtette visszafizetni más pénzét. Szegény 3G elfelejtett csomót kötni a zsebkendőjére, s mire a bankba ért, elfelejtette, miért is ment oda, s a helyett, hogy visszautalt, biztosan inkább lekötötte hosszú távra a többi hasonlóan megszerzett pénzével. Talán arra emlékezett valahonnan, hogy így több kamathoz juthat…

 7. hugi szerint:

  Aki nem értené, hogy Gulyás miért reppent ilyen magasra: ha jól hallottam, mert nagyapóig full komcsi volt a család, azért. Mint a Deme esetében. Lehet, hogy itt vérségi alapon megy a játék; ha nagyapó komcsi volt, az unoka máris lehet képviselõ! Még hogy baloldaliság! Öröklés!

 8. Attila szerint:

  Hugi ez igaz. Lásd Pokorni.

 9. hugi szerint:

  Kár, hogy ilyen prosztó vagy Attika. Láthatóan gõzöd sincs mi a pártvezetõi és a megzsarolt közötti különbség. Azért vagy jobbikos is, mert buta vagy mint mélysötét éjszaka. Míg cigányoztok a hülye haverjaiddal, a Cusi, Fletó-félék, na meg a sok kis Gulyás szerte az országban azt csinál, amit akar!

  Elterelitek a figyelmet, ez a dolgotok!

 10. Laja szerint:

  Attila, te csak foglalkozz a pártod MSZP-s vezetőivel.

 11. Attila szerint:

  Hugika, gyenge vagy, mint Quasimodó hátúszásban.
  Szerintem inkább főzzél valamit, mert a gondolkozás nem neked való.

 12. Attila szerint:

  Jó, hogy jössz Laja. Épp akartam tőled kérdezni, hogy milyen lett volna az életed, ha a születésedkor nem csavarodik a nyakadra a köldökzsinór?

 13. hugi szerint:

  Kiadta a jobbikos pártelnök, hogy tereljétek el a figyelmet Gulyásról? Csak nem igaz, hogy 3G jobbikosként folytatja? Vagy egyszerre lesz MSZP-s és jobbikos frakciótag? A kettõs párttagság már van, ahol mûködik 😉

 14. miska72 szerint:

  A kép címe: Kicsivagyok székre állok, b@szátok meg így se látok!

 15. Attila szerint:

  Hugi!

  Ha olyan messze laknál, mint amilyen egyszerű vagy, sose érnél haza.

 16. Gigi szerint:

  Angyalka, 3G testületi ülésen tanúsított stílusa nemcsak alpári, de magyar szószövésben is erősen akad… (Nehéz dolga lehetett a jegyzőkönyvíróknak.)

 17. Öreg halász szerint:

  Engem nem hagy nyugodni Gulyás kétszeri kizárása. Ha nem tévedek ugyanis, a 2007-es kizárásának oka nem lehetett a rokkantnyugdíjas által leírt ok. Viszont, ha 2007-ben egyszer már kizárták, akkor 2009-ben már nem zárhatták ki ugyebár.

  Vagy kizárták, visszavették és újra kizárták? Hogy van ez? Persze az lenne a legegyszerűbb, ha ő elmondaná, de úgy látom ebben az ügyben nem akar közszereplő lenni.

 18. Klarissza szerint:

  Attila!

  Vigyázz miket beszélsz! És kiket sértegetsz!
  Akiket itt sértegetsz azok már akkor is itt voltak, amikor Te még közönyös (vagy kártékonyabb) voltál!

  Ma olvastam egy cikket egy újságban – amit Te valószinűleg nem olvasol:

  “Ma is a szocialista párt tagja a Jobbik hajdúsámsoni elnöke”

  Hát ez felvet 1-2 kérdést….!!!??

  Talán jól tennéd, ha kicsit körülnéznél a házad táján!

 19. Angyalka szerint:

  Gigi, valószínű, hogy 3G-nek nem volt alapkövetelmény a magyar nyelv helyes használata partjába való felvételkor. De ezen már nem is lepődöm meg.

  Nem tudom, észrevette – e valaki 3G “legszebb” mondatát: “Én elmentem ahhoz az idős úriemberhez, aki ezt az egész kalamajkát okozta.”

  Ezek szerint 3G teljesen ártatlan, becsületes, őszinte ember, aki nem sikkasztott, nem csapott be senkit, csak tehetetlenül tűri az idős úr okozta kalamajkát?!

  Ezennel indítványozom, hogy a leendő közéleti személyeknek kötelező legyen pszichológiai vizsgálat!!!!!!!!! Legalább a skizofrén egyedeket szűrjék ki, könyörgöm!

 20. Laja szerint:

  Attila, remélem érted, ha azt mondom, hogy Te egyszerűen csak egy gulyás szint vagy. PONT. Ez egyébként nem szar érzés neked?

 21. Vica szerint:

  Angyalka, hát ilyet mondott ez a jóindulatú, kedves úri ember, aki véletlenül, mások hibájából ekkora kalamajkába keveredett?
  Végülis mindennek az okai a nők és a nyugdíjasok. Egy szegény jog végzett ember csak ugrál ide-oda, mint a kidobós játékban a gyerekek, mert mindíg Őt találják meg az ilyenek. Vegyük pl. a titkárnőjét (ha egyáltalán létezik a szerencsétlen), aki véletlenül a főnöke folyószámlájára utalja az ügyfél pénzét. Aztán ott az a nyugdíjas, aki kalamajkát okoz számára azzal, hogy megpróbálja visszakérni azt a pénzét, ami az “ügyvéd úrnál” parkol, amiről kiderült, hogy nem is az övé, de az ő nyugdíjából vonják, amiért nincs pénze gyógyszerekre és kajára. Hát felháborító, hogy egy ilyen nyugdíjas álnok módon még arra is képes, hogy följelentse, és ne nyugodjon bele, hogy meglopták. Mit képzel az ilyen? A helyett, hogy befogná a száját, s tudná, hogy nem akárkivel áll szemben ugra-bugrál, védekezik? Hát nem is értem…
  Szegény 3G. Ezt nem semmi elviselni. Remélem, sajnáljátok!

 22. Vica szerint:

  Kedves Attila és Kedves Ellenfelei!

  Szerintem egy jó kis játék szereplői vagytok mindannyian. Nem veszitek észre, hogy amíg egymás haját tépitek (ha van egyáltalán Attilának), addig egyesek jót rögögnek rajtatok, és kirabolnak?
  Végülis van, akinknek piszkosul jól jön, hogy nincs annyi eszünk, hogy összefogjunk, és elküldjük a fészkes fenébe azokat (bármely párthoz tartozzanak is), akik miatt ide jutott ez az ország.
  Talán nem a párt neve számít. Mi a fenéért kell egymással gyűlölködni, amikor ugyanabba az elnyűtt cipőbe járunk mindannyian. Jól hallottad Attila, Te is, meg az a melós cigányember is, akinek a kedves magyar vállalkozó elfelejtett fizetni, mielőtt becsődölte volna a cégét. Nem mindegy, hogy melyik néphez tartozik, akit megloptak? Nem a nemzetiséget kellene mindíg firtatni, hanem a bűnözőket – legyen az bármely párt, nemzetiség vagy vallás képviselője – egyszerűen ugyanazon a jogi normán kezelni, és bekaszlizni, ha rászolgált (bár lehet, hogy kevés lenne a férőhely a börtönökben a mai politikai és erkölcsi viszonyok között).

 23. Öreg halász szerint:

  Menjünk csak sorba:

  1. Saját számlát adott meg? A titkárnője??
  2. Nem vette észre? ÖT ÉVE mindig bezár a bank vagy felújítják, ha Gulyás arra jár!!??
  3. A kizárása nem is ezért, hanem azért volt, mert korábban saját ügyvédi szervezetet gründolt?
  4. Az az aljasság és gerinctelenség, ha a Fidesz megkérdezi, mit csinált Gulyás?
  5. Gulyás szerint még az a rokkantnyugdíjas “okozta a kalamajkát”, akinek elvette a pénzét, és akit meghurcoltak ez után???
  6. “Én elmentem ahhoz az idős úriemberhez, aki ezt az egész kalamajkát okozta. Beszéltem vele.” És a pénzt, azt miért nem adta vissza????

  Befejezésül Gulyás szavaival:

  “Leszarjátok, ez az őszinte véleményem. És egyszerűen nem, tehát nem tudtok már olyan szintre lemenni, amit ne tudnék elképzelni. Nem azért, elmondtam, hibáztam, leírtam a saját honlapomon is. Mit akartok még? Szóval, ennyire kell nektek a hatalom, vagy vagy mi az, ami ennyire fontos nektek?”

  Vajon ezt kiről írta?

 24. Gigi szerint:

  Vica, sokan csatlakozunk a a véleményedhez, de sajnos a fórumnyilvánosság nem elég (és magam sem tudom, hogyan lehetne felkeléshangulat nélkül célt érni…) 🙁

 25. Vica szerint:

  Kedves Gigi!
  Csinálj egy új pártot, mondjuk Gigi néven, ami nem sugall olyan hamisan csengő üzenetet, mint “Magyar Igazság és Élet Pártja”. Nekem ugyanis az a véleményem, hogy senki sem mondhatja jó szívves és őszintén, hogy csak az az egy igazság létezik, amit Ő állít, a többi mocskos disznó pedig mind hazudik….
  Szóval csinálj egy Gigi pártot, s keress meg, lehet, hogy ez lesz az első és utolsó párt, amelyhez csatlakozom, ugyanis kezd elegem lenni abból, hogy mint a birkák, szó nélkül mindent eltűrünk, mert úgy gondoljuk, úgysem tehetünk ellene semmit. Legalább mondjuk el már egyszer végre valakinek, hogy ha szódásüveg szemüvegen keresztül látunk is, de látunk, s ha gyógypedagógiai suliban koptattuk a padot, de annyi eszünk azért van, hogy fölfogjuk, mi történik körülöttünk.

 26. Gigi szerint:

  A hiba a rendszerben van, Vica, mert ha sok ember a sokszínűség dacára egy elvet képvisel, vagy belülről, vagy kívülről bomlasztani fogják a szerveződésüket, és kezdődik a marakodás. Meg ha sok ember egyként áll ki az igazáért (nem az abszolút igazságért, csak a magáért), akkor előbb-utóbb kell hozzá vezető, infrastruktúra stb., és akkor meg a hatalmi gépezet indul be. Ezek nem kifogások, csak a pártdolog kockázatos megoldás…

 27. Vica szerint:

  Helló Gigi!

  Szerintem a hiba nem a rendszerben, hanem az emberben van. Úgy gondolom, sokan nem az elveik miatt vannak egyik vagy másik pártban, hanem az önös érdekeik megvalósításához keresnek minél jobb lehetőséget.
  Ismerek olyan politikust, aki az elvei miatt politikus, tisztességes, becsületes tagja az egyik pártnak. Nős, egy két szobás lakásban lakik évtizedek óta a feleségével, ugyanis ez elég kettőjüknek. Nincs mercije, meg balatoni nyaralója, meg cégei, nem jár vadászni, talán még a Kanári szigeteken sem volt, viszont becsületes, tisztességes annak ellenére, hogy politikus.
  Tudod, mi az érdekes ebben az egészben? Hogy a pártjában nem igen becsülik, mégis oda kötik az elvei, amikben hisz. Azt hiszem pénz, hatalom, befolyás kell ahhoz, hogy az embert egy menő pártban igazán elfogadják. A tisztesség? Nem tudom, hányad rendűnek számít mostanában, hiszen nézz körül a pártvezetők között, a nagynak számító pártfunkcionáriusok között. Melyikük éri be annyival, mint az általam fent említett ismerősöm? Hasonló a hasonlóval haverkodik…
  Mit számítanak az elvek? Szerinted egy hithű baloldali nézeteket valló politikus egyik napról a másikra szélsőjobbos lehet, vagy fordítva?
  Nem Gigi. Itt nem az elvekről van itt szó, hanem a pénzforrásról.

 28. Attila szerint:

  Laja!

  Nekem az a szar érzés, hogy néhány kromoszómával kevesebb jutott neked.
  Csak jelzem feléd, hogy te szólítottál meg.

  Klarissza!

  Miért számít, hogy ki mióta van itt? Így már értem, hogy a te általad védett politikusok miért számítanak hitelesnek. Már akkor is funkcionáriusok voltak, amikor más nem. A te logikád szerint érthető, de ha a te erkölcsi szintedet nem lépi át, akkor nekem te nem mond meg, hogy kinek mit írok. Főleg ilyen halvérű, hülye hírekkel ne fárassz. Tudsz te többet is, megelőlegezem neked.

  Vica!

  Írásod nagy részével egyet értek. Összefogásra lenne szükség, ha…
  Itt a ha…Politika. Kisebbséget, választókat, szegényeket mindenre fel lehet használni a hatalom érdekében.
  Összefogásra lenne szükség, de nem úgy, hogy állítólag jobboldali és állítólag hiteles emberek azt hirdetik, hogy az “ellenfele” egy másik kreálmánya.
  Összefogásra lenne szükség, de nem azokkal akik csak beszélnek és a háttérben kompromisszumokat kötnek.
  És azokkal sem, akik ezt nem hajlandóak észrevenni.

  És írod Giginek:
  “Szerinted egy hithű baloldali nézeteket valló politikus egyik napról a másikra szélsőjobbos lehet, vagy fordítva?”
  És csintalan? Ő mehet egyik oldalról a másikra?

 29. Vica szerint:

  Kedves Attila!

  Amit a politikai pálfordulásokról írtam, azt mindenkire értettem. Szerintem senki sem lehet olyan csintalan, hogy az ideológiai nézetei ekkora változásokon menjenek keresztül, hacsak valami más nem motiválja. Pl. a saját felemelkedési lehetőségei…

 30. Huba szerint:

  Bocs, hogy én ismét visszatérnék az eredeti témához:
  3G! (mert biztosan olvasod)
  Ne feledkezz meg a N. Sz.-al szemben évek óta fennálló több százezer Ft tartozásodról sem!
  Tudod: az ítélet jogerős, fellebbezésnek helye nincs!

 31. Vica szerint:

  Kedves Huba!

  Nem szeretnélek elkeseríteni, de nem biztos, hogy olvassa, ugyanis itt nem az Ő fölmagasztalásáról van szó. Egyébként pedig annyi dolga van szegénynek, ugyanis szerintem még mindíg ügyvédkedik, (nem kamarai tag, na bumm, megspórolja a tagdíjat) ezen kívül önkormányzati képviselő, EFU-s tag, és ügyvezető igazgató egy őrző-védó cégnél (lehet, hogy nem véletlenül, mert szüksége lehet önmaga megvédésére a sok becsapott embertől). Szóval rendkívül elfoglalt szegényke, akinek három gyereket kell eltartania, s ráadásul figyelmetlen a titkárnője…

 32. obama szerint:

  Az is szomorú, hogy Ő képviseli Csepelt a Fővárosi Önkormányzat Városrendészeti Bizottságában, talán vezetői tisztséget is betölt ott.

 33. Angyalka szerint:

  Biztos, hogy volt titkárnője??
  Biztos, hogy csak védelmi célból hozott létre egy őrző – védő kft.-t?
  Azt se felejtsük el, hogy külföldön is képviselte hazánkat, mint EFUS tag.
  Brókerigazgatóként is sok kiadása lehet. Ne csodálkozzunk, hogy szegénynek évek óta nincs pénze megfizetni tartozásait.

  3G ne olvasson, fizessen, és tűnjön el jó messzire!

 34. Vica szerint:

  Ne féltsd Angyalka! Jön a hideg, majd elmegy 1-2 hétre melegebb éghajlatra, ugyanis azt bizonyára meg tudja fizetni.

 35. […] Első alkalommal január 15-én, egy héttel a csepeli kettős gyilkosság után rakták fel az üzenetet a Fidesz honlapjára. Akkor Csepelen “közszájon forgott”, hogy Deme Gábor sikkasztási ügyében a gyilkosságot megelőzően az MSZP belső vezetése hetekig tartott körtárgyalásokat az ügy “elsimítása” érdekében. Úgy tudjuk, hogy a mostani felhívás célja hasonló: mivel közszereplőről és közügyekről van szó, a Fidesz azt szeretné, ha a csepeli MSZP vezetői, parlamenti politikusai végre a nyilvánosság elé állnának Gulyás G. Gábor frakciótársuk ügyében. […]

 36. […] meg lapunkban az a cikk, amely után a volt ügyvéd egy korábbi ügyfele leírta, miért is zárták ki az MSZP-s önkormányzati politikust a Budapesti Ügyvédi […]

 37. […] elévült. Büntetőjogi értelemben megúszta az esetet. Egykori ügyfeléről később is olyan megvetéssel beszélt, amely kétségbe vonja, hogy valaha is megbánta volna tettét. És bár Németh László később […]

 38. […] Az ellenzéki frakcióvezető azt kérte, hogy foglaljanak állást arról, mit tudtak, mit tettek és mi az állásfoglalásuk Gulyás G. Gábor állítólagos sikkasztási ügyéről, amely miatt kizárták őt a Budapesti Ügyvédi Kamarából. Gulyás G. Gábort egyben arra szólította fel, hogy tisztázza magát az ügyben. […]

 39. […] “Gulyás-ügy”: pro és kontra, ami eddig elhangzott […]

 40. […] Gábor is mélyen hallgat, amióta a botrány ismét kirobbant. Ezzel fenntartja legutolsó közleményét, mely szerint egymást követő fatális véletlenek hosszú sora miatt sikkasztott el az […]

 41. […] “Gulyás-ügy”: pro és kontra, ami eddig elhangzott […]

 42. […] “Gulyás-ügy”: pro és kontra, ami eddig elhangzott […]

 43. […] “Gulyás-ügy”: pro és kontra, ami eddig elhangzott […]

 44. […] “Gulyás-ügy”: pro és kontra, ami eddig elhangzott […]

 45. gg szerint:

  szánalmasak vagytok… Nem tudtok semmit.. és itt irogattok , ahelyett hogy a saját életettekkel foglalkoznátok.. 😉

Itt lehet hozzászólni !