Tájékoztatás társasházak részére

csepel.hu

A koronavírus terjedésével kapcsolatban a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre tekintettel a társasházak részére az alábbi tájékoztatást adom az éves beszámoló közgyűlés megtartása kapcsán.

A hatékony megelőzés érdekében minden személyes kontaktust kerülni kell, ezért a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tht.) 35. §-a alapján szükség szerint, de legalább évente egyszer, legkésőbb május 31. napjáig megtartandó beszámoló közgyűlésre az írásbeli szavazás szabályait kell alkalmazni.

A Tht. lehetőséget biztosít arra, hogy a társasház-közösség a közgyűlés tartása nélkül a közgyűlési határozatokról írásban szavazzon. Az írásbeli szavazás szabályait a szervezeti- és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) tartalmazza. Amennyiben nem tartalmaz ilyen szabályokat az SZMSZ, úgy pusztán a szabályozás hiánya az írásbeli szavazással meghozott határozat érvénytelenségét nem vonja maga után.

Fontos azonban, hogy:

 1. az írásbeli szavazás esetén is meg kell tartani a meghívó elküldése és a közgyűlés időpontja közti legalább 8 napos időközt;
 2. a közös képviselőnek a szavazási felhíváshoz mellékelnie kell a napirendre vonatkozó és a napirendekkel összefüggő – előre megszövegezett – határozati javaslatot (annak érdekében, hogy a tulajdonostárs igen/nem/tartózkodásról érdemi információk birtokában dönteni tudjon) illetve a számvizsgáló bizottság írásbeli véleményét ott, ahol ilyen szerv működik,
 3. amennyiben az SZMSZ nem tartalmazza, a felhívásban meg kell jelölni a szavazatok leadásának időtartamát.

Elektronikus levelezőrendszeren a szavazás nem bonyolítható le.

Felhívom a figyelmet, hogy a számvizsgáló bizottság írásbeli véleményének megküldése nem mellőzhető, annak elmaradása a határozatok érvénytelenségét jelentheti.

A szavazatok érvényes vagy érvénytelen voltáról a Tht. nem tartalmaz rendelkezést, azonban nyilvánvaló, hogy érvényes szavazatot csak a tulajdonostársa vagy a megfelelő meghatalmazással rendelkező személy adhat le.

Érvénytelen a szavazat, ha

 • egyértelműen nem állapítható meg, hogy a tulajdonostárs a határozati javaslattal egyetért-e vagy sem,
 • a tulajdonostárs a szavazat leadására nyitva álló határidőt elmulasztja,
 • nem beazonosítható, hogy a szavazat mely tulajdonostárstól származik (pl. nem írja alá olvashatóan)
 • a szavazatot nem foglalják írásba.

A költségvetési javaslattal kapcsolatos szabályokat a Tht. 47. § tartalmazza.

A költségvetési javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, amelyre a Tht. 56. § 4.2. pontja ad iránymutatást. Eszerint a szavazás akkor lesz eredményes, ha a tulajdonostársak többsége szavazott és ezek az érvényesen leadott szavazatok egyszerű többséget jelentenek.

Az írásbeli szavazás eredményét a közös képviselet köteles a tulajdonostársakkal írásban közölni a szavazásra megjelölt határidőt követő 8 napon belül (az egyszerű e-mail nem tekinthető írásbelinek).

Az írásbeli szavazás során meghozott határozatokat a Határozatok Könyvében szerepeltetni kell.

Kiemelten felhívom a figyelmet arra, hogy a Tht. 27/A. §-a szerint a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyelete az alábbira terjed ki:

A társasház

a) alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosítása megfelel-e a jogszabályoknak,

b) működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és szervezeti-működési szabályzatnak, és

c) működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak.

Fontos, hogy a törvényességi felügyeleti eljárás nem a közös képviselő, hanem a társasház ellen indul, a társasház működésének ellenőrzésére irányul.

A koronavírussal kapcsolatos naprakész és hiteles információkat a https://koronavirus.gov.hu/ honlapon kaphatnak.

Amennyiben a társasházban karantén működik, kérem, a társasházban az innen letölthető plakátot elhelyezni szíveskedjenek.

Kérem, hogy a törvényességi felügyelet körébe tartozó problémák esetén a jegyzo@budapest21.hu e-mail címre küldjék beadványaikat.

Budapest, 2020. március 17.

csepel.hu

3 hozzászólás “Tájékoztatás társasházak részére” bejegyzésre

 1. Gary Ridgway szerint:

  …és a papírokat napok után gumikesztyűben összeszedni és egy szolárium teljesítményű UV fényben utókezelni?
  A fentiek alapján zéro rizikó! 🙂

 2. Lakicsné Buzás Marianna szerint:

  Miért nem lehet elektronikusan lebonyolitani az írásbeli szavazást, ha az SZMSZ tartalmazza?

 3. Kaplonyi György szerint:

  Tisztelt Szerkesztő!

  Egy fontos dolgot felejtettek megírni!
  Az éves beszámoló közgyűlés írásban nem tartható meg, a törvény évi egy kötelező közgyűlést ír elő, ez pedig a beszámoló közgyűlés.
  Írásos közgyűlésnél a szavazólappal mi lesz?
  Fertőtlenítjük amikor kiküldjük, meg amikor beszedjük? Ennek nincs értelme, ez a közgyűlés nem élet-halál kérdése, ezért életeket kockáztatni a “megtartásával” felelőtlenség!

  Az éves beszámoló közgyűlés törvényi határidejéből a vészhelyzet ideje kiesik (vis maior) és a határidő értelemszerűen meghosszabbodik, mint inden más hasonló esetben (igazolványok lejárta, stb.).
  Amíg a beszámoló közgyűlést nem tudják a társasházak megtartani, addig a 2018-as költségvetés van érvényben, a közös költség nem változik, stb.

  Szerintem a tulajdonosok megértik, hogy most nem a közgyűlés tartása a legfontosabb! Sokkal fontosabb, hogy a társasház működését biztosítsuk (lift, víz, áram, fűtés, stb.).

  Kaplonyi György
  Magyar Társasházkezelők
  Országos Szakmai Szövetségének
  elnöke

Itt lehet hozzászólni !